Den hållbara utvecklingen

Ordet hållbar möts man av lite då och då. Det pratas om hållbarhet, hållbar utveckling m.m. Men vad betyder det egentligen?

Hållbarhet eller hållbar utveckling innebär att de levnadssätten som vi människor använder i våra samhällen inte ska förstöra eller påverka de kommande generationerna på ett negativt sätt.

Man ska således använda jordens resurser på rätt sätt för att tillgodogöra sig sina behov.

Tre punkter

Den hållbara utvecklingen kan delas upp i tre punkter, nämligen den ekologiska, den sociala och den ekonomiska biten. Alla tre delar ska tillgodoses, var och en på sitt sätt utan att äventyra de andra.

  • Den ekologiska biten omfattar alla aspekter ur miljösynpunkt. Här ingår föroreningar, livsmiljöer och temperaturförändringar.
  • Den sociala delen handlar om folks välbefinnande. Man behandlar således fattigdom, välfärd och utveckling så att varje individ ska kunna leva så bra som möjligt utifrån sina behov.
  • Den ekonomiska punkten kan vara lite komplicerad och kan definieras på olika sätt. Samtidigt som man strävar efter att en nation ska befinna sig i en god ekonomisk tillväxt, kan detta även ske på bekostnad av naturens resurser och landets välfärd. Det är den ena modellen. I den andra får denna påverkan inte ske.

Allt detta ingår, som redan nämnts i företagens CSR-policy.