Skillnaden mellan ekologi och ekologisk

Många blandar ihop uttryck som ekologi, ekologisk och organisk, trots att det är helt olika saker. En anledning till att orden används fel är att vi influeras av engelskan. Det engelska ordet för ekologisk är organic och många skriver då organisk på svenska. Organisk är ett begrepp som betyder lite olika saker beroende på i vilket sammanhang det används, men ofta syftar man till något som växer naturligt och av sig självt, vare sig det är en organisation eller grödor. I odlingssammanhang syftar man oftast till det naturligt förekommande i jorden.

Ekologi är inte heller det synonymt med ekologisk. Ekologi är vetenskapen om sambandet mellan levande organismer och den miljö de lever i. Ekologisk odling handlar om att odla utan att använda kemiska eller konstgjorda gödsel eller bekämpningsmedel. Att starta ett ekologiskt jordbruk kostar pengar, men på finansly.se går det att läsa om finansiering av olika affärsidéer. Kanske är det istället ekologi som intresserar dig. Varför inte skapa en naturvandring där deltagarna får lära sig om djur och växter och hur de lever i och samspelar med naturen. Eller varför inte kombinera din kunskap om ekologi och ekologiskt odlande?

Ekologiska grönsaker utan bekämpningsmedel

Det finns faktiskt flera kopplingar mellan orden ekologi och ekologisk. En av dem är att hela vårt ekosystem mår bättre om vi odlar och konsumerar ekologiska varor istället för konventionella. Då minskar utsläppen av konstgödsel, vilka i dag bidrar till övergödning av haven och förstör bland annat Östersjöns ekosystem. Ökad kunskap om ekologi kan leda till bättre beslut både hos makthavare och hos konsumenter.

Ekologisk hållbarhet

När vi pratar om ekologisk hållbarhet tänker vi på hela jordens ekosystem. Det handlar om luft, land, vatten, biodiversitet (arternas mångfald), jorderosion, pollinering och mycket mer. Produktionen av en ekologisk vara ska inte negativt påverka ekosystemet så att det inte kan återhämta sig. Naturen måste med andra ord hinna återskapa det vi tar, vare sig det handlar om vatten, träd eller grönsaker. I den ekologiska hållbarheten inkluderas även människans hälsa då vi påverkas av den yttre miljön, till exempel av föroreningar.

Ekologisk hållbarhet bra för alla

Att välja ekologiskt när vi handlar är ett sätt att värna om ekosystemen. Att en vara är ekologisk betyder förstås inte att den är helt utan miljöpåverkan, men den har åtminstone odlats eller tillverkats på ett så ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Det innebär bland annat att många olika bekämpningsmedel inte är tillåtna.

Östersjön är ett ekosystem som påverkas starkt av läckage från det konventionella jordbruket och av utsläpp från fabriker och båtar. Övergödningen av havet påverkar alla vattenlevande organismer och i förlängningen också oss själva. Östersjön kan liknas vid en tidsmaskin där vi kan se vad som kommer att hända även i våra hav på västkusten i framtiden om vi inte tar vårt ansvar och arbetar för ett hållbart ekosystem. Ekologi och ekologisk må vara två olika ord med helt olika betydelse, samtidigt som de är tätt sammanvävda med varandra. Våra ekosystem är beroende av att vi övergår till ekologiskt.